Spotty RabbitsSpotty Rabbits, 2019

transparent spacer

transparent spacer

Pastel Prizewinner, 2018

transparent spacer

transparent spacer

Limbs ReattachedLimbs Reattached, 2018

transparent spacer

transparent spacer

Rooibos Future, 2018

transparent spacer

transparent spacer

White Rabbit and Peonies, 2018

transparent spacer

transparent spacer

Green Turkeys 1 and 2Green Turkeys 1 and 2, 2016

transparent spacer

transparent spacerTurkey SpeciesTurkey Species, 2014

transparent spacer

transparent spacer

Safety LeafSafety Leaf, 2010

transparent spacer

transparent spacer

HexagonHexagon, 2010

transparent spacer

transparent spacer

Missed ConnectionMissed Connection, 2009

transparent spacer

transparent spacer

Fleeing the SceneFleeing the Scene, 2009